Đến tháng 8 UBND Xã Xuân Thịnh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 130
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 19/08/2022). Xem chi tiết