Đến tháng 4 UBND Xã Thiệu Thịnh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 56
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/04/2023). Xem chi tiết