Đến tháng 6 UBND Xã Thiệu Phúc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 446
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết