Đến tháng 5 UBND Xã Thiệu Phúc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 87
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 30/05/2023). Xem chi tiết