Đến tháng 11 UBND Xã Xuân Phú đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 65
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/11/2023). Xem chi tiết