Đến tháng 9 UBND Xã Bình Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 315
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết