Đến tháng 6 UBND Xã Nga Thiện đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 552
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết