Đến tháng 9 UBND Xã Thọ Lâm đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 144
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/09/2023). Xem chi tiết