Đến tháng 6 UBND Xã Đồng Thắng đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 321
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết