Đến tháng 12 UBND Xã Hoằng Thái đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 130
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/12/2023). Xem chi tiết