Đến tháng 11 UBND Xã Thăng Bình đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 17
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/11/2023). Xem chi tiết