Đến tháng 10 UBND Xã Thọ Vực đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 76
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 03/10/2023). Xem chi tiết