Đến tháng 8 UBND Thị trấn Ngọc Lặc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 149
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết