Đến tháng 9 UBND Xã Thiệu Trung đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 354
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết