Đến tháng 6 UBND Xã Hà Lai đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 92
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 09/06/2023). Xem chi tiết