Đến tháng 8 UBND Xã Nga Thạch đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 580
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết