Đến tháng 3 UBND Xã Thiệu Lý đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 36
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/03/2023). Xem chi tiết