Đến tháng 10 UBND Xã Thọ Tân đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 160
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/10/2023). Xem chi tiết