Đến tháng 6 UBND Xã Vạn Thắng đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 27
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 10/06/2023). Xem chi tiết