Đến tháng 6 UBND Xã Thiệu Toán đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 195
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 03/06/2023). Xem chi tiết