Đến tháng 8 UBND Xã Thọ Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 77
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết