Đến tháng 5 UBND Xã Thọ Hải đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 145
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/05/2023). Xem chi tiết