Đến tháng 10 UBND Xã Thiệu Vũ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 57
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/10/2023). Xem chi tiết