Đến tháng 9 UBND Xã Đông Phú đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 87
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 27/09/2023). Xem chi tiết