Đến tháng 3 UBND Phường Hải Bình đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 147
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/03/2023). Xem chi tiết