Đến tháng 10 UBND Phường Ngọc Trạo đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 243
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/10/2023). Xem chi tiết