Đến tháng 11 UBND Xã Hoằng Xuyên đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 112
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/11/2023). Xem chi tiết