Đến tháng 10 UBND Xã Thiệu Công đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 32
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/10/2023). Xem chi tiết