Đến tháng 12 UBND Xã Nga Giáp đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 102
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 10/12/2023). Xem chi tiết