Đến tháng 6 UBND Phường Hải Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 165
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 09/06/2023). Xem chi tiết