Đến tháng 8 UBND Xã Thiệu Long đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 304
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết