Đến tháng 6 UBND Xã Thiệu Long đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 98
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/06/2023). Xem chi tiết