Đến tháng 12 UBND Xã Ngọc Trung đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 42
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 10/12/2023). Xem chi tiết