Đến tháng 8 UBND Xã Phú Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 627
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết