Đến tháng 8 UBND Xã Hoàng Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 17
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 12/08/2022). Xem chi tiết