Đến tháng 12 UBND Xã Thọ Phú đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 450
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/12/2022). Xem chi tiết