Đến tháng 6 UBND Xã Thiệu Giang đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 33
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/06/2023). Xem chi tiết