Đến tháng 6 UBND Xã Dân Quyền đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 757
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết