Đến tháng 10 UBND Xã Đông Thanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 333
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/10/2023). Xem chi tiết