Đến tháng 11 UBND Xã Thiệu Hợp đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 50
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/11/2023). Xem chi tiết