Đến tháng 9 UBND Xã Thọ Thế đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 41
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 25/09/2023). Xem chi tiết