Đến tháng 11 UBND Xã Thiệu Nguyên đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 110
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/11/2023). Xem chi tiết