Đến tháng 9 UBND Xã Đồng Lợi đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 39
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2023). Xem chi tiết