Đến tháng 1 UBND Xã Đông Khê đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 67
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 31/01/2023). Xem chi tiết