Đến tháng 6 UBND Xã Đông Khê đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 156
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/06/2023). Xem chi tiết