Đến tháng 6 UBND Xã Đông Khê đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1122
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/06/2022). Xem chi tiết