Đến tháng 1 UBND Xã Thiệu Duy đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 41
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 31/01/2023). Xem chi tiết