Đến tháng 12 UBND Xã Tân Phúc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1010
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/12/2022). Xem chi tiết