Đến tháng 6 UBND Xã Tân Phúc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 596
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/06/2022). Xem chi tiết