Đến tháng 3 UBND Xã Tân Phúc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 155
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 24/03/2023). Xem chi tiết