Đến tháng 3 UBND Xã Hà Tiến đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 28
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/03/2023). Xem chi tiết