Đến tháng 8 UBND Xã Dân Lý đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 331
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 20/08/2022). Xem chi tiết