Đến tháng 12 UBND Xã Bát Mọt đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 84
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/12/2022). Xem chi tiết