Đến tháng 8 UBND Xã Thanh Kỳ đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 170
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết