Đến tháng 8 UBND Xã Mường Chanh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 317
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 15/08/2022). Xem chi tiết