Đến tháng 12 UBND Xã Vĩnh Quang đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 112
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/12/2023). Xem chi tiết